• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

Fundacja „ Kalwaria Pakoska” REGON: 
88-170 Pakość, Rynek 4 340329750
nr KRS 0000282780 Rachunek wyników
31 grudnia 2014 r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
Pozycja Wyszczególnienie  Poprzedni rok   Bieżący rok 
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 132 277,90 53 324,77
I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
II. Inne przychody określone statutem 132 277,90 53 324,77
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 62 277,90 53 324,77
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe przychody określone statutem 70 000,00 0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 117 937,21 27 180,09
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 117 937,21 27 180,09
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 14 340,69 26 144,68
D. Koszty administracyjne 0,00 0,00
1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
2 Usługi obce 0,00 0,00
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
5 Amortyzacja 0,00 0,00
6 Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00
G. Przychody finansowe 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 14 340,69 26 144,68
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 14 340,69 26 144,68
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00
 ……………………….. 
Data sporządzenia:  Podpisy 
31 stycznia 2015

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6