• Kościół Ukrzyżowania

 • Wieczernik

 • Dwór Heroda

 • Św. Weronika

 • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Kalwaria Pakoska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów:

 • Grupa Anna,
 • Jabłoński Jan,
 • Jagodziński Ryszard,
 • Jarecki Andrzej,
 • Kawka Bogusław,
 • Kowalczyk Andrzej,
 • Krusiński Michał,
 • Królikowski Karol,
 • Kurczewska Danuta,
 • Kurczewski Jan,
 • Kurczewski Robert,
 • Marczak Krzysztof,
 • Mądry Krzysztof,
 • Podlaszewski Andrzej,
 • Przybylski Jan,
 • Siembab Stanisław,
 • Sobczak Krzysztof,
 • Stachowiak Andrzej,
 • Urbaniak Elżbieta,
 • Wasilenko Antoni,
 • Wiśniewski Marian,
 • Wojciechowski Zbigniew,
 • Wysocka Bożena,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, repertorium A 2183/2007 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z 1997 r. Nr 121, poz. 769 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Pakość.
 3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami ? z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 5. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§3

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Fundacja ma prawo dla prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.
 3. Fundacja może posiadać udziały lub akcje w spółkach. Dochody uzyskane z tytułu posiadanych udziałów lub akcji w spółkach przeznaczone będą na realizację statutowych celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w §4 ust.2 Statutu.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§4

1.Celem Fundacji jest:

 • wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i renowację kompleksu barokowych kapliczek, tworzących tzw. Kalwarię Pakoską oraz obiektów kościelnych i innych dóbr kultury sakralnej w Pakości,tworzenie warunków socjalnych dla godnego pielgrzymowania,
 • wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej w Pakości w powiązaniu z miejscami kultu religijnego,
 • podejmowanie działań na rzecz zachowania oraz pielęgnacji przynależnego do Kalwarii Pakoskiej drzewostanu,
 • upowszechnianie wiedzy o historii Kalwarii Pakoskiej i związanej z nią historii Pakości oraz popieranie badań naukowych o znaczeniu Kalwarii Pakoskiej jako ośrodka kultury,
 • uatrakcyjnienie i ożywienie turystyczne Pakości z wykorzystaniem wartości kulturowych i religijnych Kalwarii Pakoskiej.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • powiązanych z miejscami kultu religijnego,
 • inicjowanie i wspieranie programów badawczych, których celem jest dostarczenie wiedzy na temat Kalwarii Pakoskiej i związanej z nią historii Pakości,
 • wspieranie działań zmierzających do uatrakcyjnienia turystycznego otoczenia Kalwarii Pakoskiej,
 • działania edukacyjne i wydawnicze oraz organizowanie konkursów i imprez kulturalno - rekreacyjnych, propagujących wiedzę o Kalwarii Pakoskiej,
 • współpracę z placówkami naukowymi i naukowo ? badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką kultury i ochrony zabytków.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§5

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 4200 zł wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji nie może być w żadnym wypadku uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
 3. Dochody Fundacji stanowią:
 • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z zagranicy,
 • dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 • dywidenda i zyski z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych, będących w posiadaniu Fundacji,
 • inne wpływy i dochody pochodzące z działalności statutowej.

4. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla jej działalności.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


IV. WŁADZE FUNDACJI

§6

 1. Władzami Fundacji są:
 2. Rada Fundatorów,
 3. Zarząd Fundacji,
 4. Rada Programowa,
 5. Komisja Rewizyjna.

§7

1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem władzy Fundacji.
2. W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy fundatorzy.
3. Do kompetencji Rady Fundatorów należy w szczególności:

 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie programów działania Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
5. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej trzy razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Członek Rady Fundatorów będący osobą prawną działa poprzez swego przedstawiciela.

§8

1. Rada Programowa powoływana jest przez Radę Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji spośród osób o uznanym autorytecie, szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji oraz osób, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji.
2. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę Fundatorów.
3. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:

 • proponowanie kierunków działania Fundacji,

4. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
5. Rada Programowa składa się co najmniej z trzech osób.
6. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
7. Członek Rady Programowej będący osobą prawną działa poprzez swego przedstawiciela.

§9

1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z pięciu członków, wybieranych przez Radę Fundatorów na okres 3 lat.
3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektów programów działania Fundacji,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundatorów,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • proponowanie zmian w statucie Fundacji,
 • inne czynności nie przewidziane dla Rady Fundatorów.

5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji. 
8. Członek Zarządu nie może być członkiem Rady Programowej ani Komisji Rewizyjnej Fundacji.

§10

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Radę Fundatorów na okres 3 lat.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji oraz dokonywanie oceny tej działalności,
 • dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
 • składanie sprawozdań Radzie Fundatorów ze swej działalności,
 • występowanie do Rady Fundatorów o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Fundacji.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu.

§12

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w niniejszym statucie.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych członków.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Fundacji, Rada Fundatorów zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.
4. Komisję Likwidacyjną powołuje się spośród członków Zarządu Fundacji.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6