• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne -40 684,14 40 684,14
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy -10 829,32 -40 684,14
II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy -29 854,82 -7 798,25
IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) -29 854,82 -29 854,87
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -86 177,25 -7 798,25
B Aktywa obrotowe -40 684,14 32  885,89 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II Należności krótkoterminowe II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania
3 Fundusze specjalne
III Inwestycje krótkoterminowe III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne -40 684,14 -32 885,89 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa -40 684,14 32  885,89 Suma bilansowa -40 684,14 -32 885,89

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6