• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

      BILANS      
Fundacja „ Kalwaria Pakoska”          REGON:   
88-170 Pakość ; Rynek 4   na dzień 31  Grudnia 2014 340320750  
nr KRS : 0000282780            
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)
               
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 47 226,58 73 371,26
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 47 226,58 73 371,26
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 14 340,69 26 144,68
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 14 340,69 26 144,68
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 47 226,58 73 371,26 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
2 Inne zobowiązania 0,00 0,00
3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1 Środki pieniężne 47 226,58 73 371,26 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Suma bilansowa 47 226,58 73 371,26   Suma bilansowa 47 226,58 73 371,26
               
               
Data sporządzenia       Anna Grupa – prezes Zarządu Fundacji  
31 grudnia 2015       Jan Kurczewski – członek Zarządu Fundacji  

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6