• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

Bilans na dzień 31 grudnia 2013

AKTYWA Stan na   PASYWA Stan na   
  początek roku koniec roku   początek roku koniec roku
Aktywa trwałe 0,00 0,00 Fundusze własne 40 684,14 32 885,89
Wartości niematerialne i prawne     Fundusz statutowy    
Rzeczowe aktywa trwałe     Fundusz z aktualizacji wyceny    
Należności długoterminowe     Wynik finansowy netto za rok obrotowy -7 798,25 14 340,69
Inwestycje długoterminowe     Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)   14 340,69
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 7 798,25  
Aktywa obrotowe 32 885,89 47 226,58 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek    
Należności krótkoterminowe     Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
    Kredyty i pożyczki    
    Inne zobowiązania    
    Fundusze specjalne    
Inwestycje krótkoterminowe     Rezerwy na zobowiązania    
Środki pieniężne 32 885,89 47 226,58 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Pozostałe aktywa finansowe     Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     Inne rozliczenia międzyokresowe    
Suma bilansowa 32 885,89 47 226,58 Suma bilansowa 32 885,89 47 226,58

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6