• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za poprzedni rok obrotowy   Kwota za bieżący rok obrotowy 
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 61 132,60 132 277,90
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem 61 132,60 36 277,58
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 61 132,60 26 000,37
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
3 Pozostałe przychody określone statutem 70 000,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 68 930,85 117 937,21
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -7 798,25 14 340,69
D. Koszty administracyjne 0,00 0,00
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -7 798,25 14 340,69
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -7 798,25 14 340,69
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6