• Kościół Ukrzyżowania

 • Wieczernik

 • Dwór Heroda

 • Św. Weronika

 • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

 • Nazwa, siedziba i adres organizacji

Fundacja „ Kalwaria Pakoska” , 88 170 Pakość, Rynek 4


 • Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie posiadamy


 • Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

       48  215  9133 Z


 • Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

      Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS Bydgoszcz 13 czerwca 2007 – 0000282780,  REGON  - 340320750


 • Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

      Anna Grupa  - prezes Zarządu Fundacji Kalwaria Pakoska

      Elżbieta Urbaniak – z-ca prezesa  Zarządu

      Jan Kurczewski – członek Zarządu

      Ryszard  Jagodziński – członek Zarządu

      Karol Królikowski – członek Zarządu


 • Określenie celów statutowych organizacji
  • Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i renowację kompleksu barokowych kapliczek, tworzących tzw. Kalwarię Pakoską oraz obiektów kościelnych i innych dóbr kultury sakralnej w Pakości
  • Tworzenie warunków socjalnych do godnego pielgrzymowania
  • Wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej w Pakości w powiązaniu z miejscami kultu religijnego.Podejmowanie działań na rzecz zachowania oraz pielęgnacji przynależnego do Kalwarii Pakoskiej drzewostanu.
  • Upowszechnianie wiedzy o historii Kalwarii Pakoskiej i związanej z nią historii Pakości oraz popieranie badań naukowych o znaczeniu Kalwarii Pakoskiej jako ośrodka Kultury
  • Uatrakcyjnienie i ożywienie turystyczne Pakości z wykorzystaniem wartości kulturowych i religijnych Kalwarii Pakoskiej

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

        od 2007 roku


Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od  01.01.2012 – 31.12.2012


 • Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie zawiera dane Fundacji za 2012 r.


 • Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
 • Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.


 • Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
  • Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów   ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
  • Nie dysponujemy środkami trwałymi. Fundacja nie zatrudnia na etatach, wszyscy pracują społecznie oraz nie prowadzi działalności gospodarczej.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6